Storage Sizes

 

 

Boat & RV Storage Sizes

 

12' x 30'

360 Sq. Ft.

12' x 35'

420 Sq. Ft.

 

12' x 40'

480 Sq. Ft.

12' x 45'

540 Sq. Ft.

12' x 75'

900 Sq. Ft.

Open concrete storage